Federatie Europese Narren

           BelgiŽ                          

           Home                 

 

 

OVER ONS

 
 

Wie zijn we ?

FEN Europa BelgiŽ is een vereniging bestaande uit sympathisanten die het carnaval een warm hart toedragen. De vereniging wordt vertegenwoordigt door commissarissen die regionaal als aanspreekpersoon van onze vereniging fungeren.

 

 
 

Hoe zijn we ontstaan ?

Reeds enkele jaren was het de bedoeling naast de bestaande afdelingen in Nederland en Duitsland in BelgiŽ eveneens een vereniging op te richten. Door bepaalde omstandigheden werd alles even weggeborgen, doch in september 2007 werden de Ďdossiersí opnieuw bovengehaald, met het ondertussen gekende resultaat.

Fen ( Federatie Europese Narren ) afdeling BelgiŽ is in 1975 toegetreden tot de vereniging FEN-Europa, dewelke in 1970 haar oprichting kende met als presidium Duitsland. al die zich geroepen voelen om carnaval nationaal en internationaal te beleven kunnen zich bij deze vereniging aansluiten.

 

 

 

 

Wat doen we ?

Doelstellingen van de vereniging kunnen als volgt worden samengevat :

* Het carnaval in Europa te stimuleren, ontwikkelen en in een uniforme richting leiden, teneinde het Europese carnaval als dusdanig een karakter te geven, met respect nochtans voor typische plaatselijke en folkloristische gewoonten; de eigenheid van de carnavalsvieringen in diverse steden en gemeenten moeten gerespecteerd en behouden blijven.

* Samenwerken met andere landen in een geest van culturele ontwikkeling vriendschapbanden scheppen en onderhouden met verenigingen uit andere landen en gewesten, teneinde kennis te maken met andere gebruiken en tradities.

* Via onderling contacten, de volkscreativiteit in de hand werken door de tijd op een nuttige en vooral kunstzinnige wijze besteden.

* Waar carnavaltradities die onder invloed van onze moderne levensgewoonten dreigen teloor te gaan, de nodige initiatieven nemen om dit te beletten, en opnieuw leven in te blazen.

* De aangesloten verenigingen en individuele leden logistiek en adviserend ondersteunen en bijstaan in hun dagdagelijkse werking. deze "servicegedachte" verschild van land tot land, en hangt voornamelijk af van de initiatieven van elk land op zich.

* Alle belangrijke informatie e.d wordt via bijeenkomsten en infovergaderingen, zowel op provinciaal als op gewestelijk vlak, doorgespeeld aan de aangesloten verenigingen en individuele leden.

 

 

 

Home