Federatie Europese Narren

           België                          

           Home                 

 

Statuten Fen Europa B.

 

&

 

Huishoudelijk reglement

 

 

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad 27 – 8 – 2009.

Ondernemingsnummer: 0817.881.234.

Benaming (voluit): Federatie Europese Narren

Benaming (verkort): FEN EUROPA.B.

Rechtsvorm: Feitelijke vereniging

Zetel: Erpekommerweg 16, 3990 Peer.

Onderwerpakte:  Oprichting – Statuten – Benoeming bestuurders.

Op 12.12.2008 zijn de hierna vermelde personen overgegaan tot de oprichting van een vereniging zonder winstgevend doel.

VRIJSEN Johannes,      ° 18.08.1942. wonende Peer, Erpekommerweg 16.

VERHOEVEN François, ° 18.12.1944. wonende te 9050 Gentbrugge, Jules de Saint Genoisstraat 90.

HEYMAN Jean-Marie,  ° 25.01.1958. wonende te 9308 Hofstade, Steenweg op Aalst 56. +

DE GROODT Gontran, ° 15.07.1946. wonende te 9200 Oudegem, Varenbergstraat 15.

Zij hebben hierna vermelde statuten aangenomen

Op 01-05-2019 is er een bestuurwissel doorgegaan zie onder huidig bestuur.

 

 
STATUTEN .
 

Artikel 1.  Naam.

* De vereniging draagt de naam vzw FEDERATIE EUROPESE NARREN BELGIE, afgekort FEN-EU-BE

 

Artikel 2.  Zetel.

*De zetel is gevestigd te 3990 Peer, Erpekommerweg 16. De zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Hasselt.

 

Artikel 3. Doel.

*De vereniging heeft tot doel het steunen van muzikale en culturele manifestaties. In het bijzonder op gebied van carnaval. Zij zal hiertoe alle mogelijke acties en inspanningen ondernemen. Om door het geven van adviezen aan verbonden verenigingen en gezelschappen en het bevorderen en bewerkstelligen van onderlinge contacten en verbindingen op allerlei gebied met instanties en instellingen, die voor het verwezenlijken, van het doel bevorderlijk zijn. Ook winstgevende activiteiten kunnen ondernomen worden voor zover zij bijkomstig zijn en bijdragen tot de realisatie van het maatschappelijk doel.

 

Artikel 4. Duur.

*De vzw is opgericht voor onbepaalde duur. nu Feitelijke vereniging

 

Artikel 5. Leden.

*De vereniging telt volgende categorieën leden  De werkende leden: deze zijn stemgerechtigd op de algemene vergadering. Hun naam zal vermeld worden op de jaarlijkse ledenlijst.  Zij bezitten het volle lidmaatschap. De vereniging telt ten minste vier leden;

*De toegetreden leden: deze leden nemen ook deel aan de werking van de vereniging, doch bezitten niet het volle lidmaatschap. Zij zijn niet stemgerechtigd op de algemene vergadering; hun rechten en plichten worden bepaald in het huishoudelijk reglement

 

Artikel 6. Opname van nieuwe leden. Ontslag en uitsluiting.

*Elkeen die zich kandidaat wenst te stellen als werkend lid van de vzw richt een schrijven aan de secretaris van de vereniging. Deze brengt de naam van de kandidaat op de agenda de volgende Raad van Bestuur.

*De Raad van Bestuur aanvaardt het nieuwe lid met twee derden van de stemmen.

*De Raad van Bestuur beslist soeverein en heeft geen motiveringsverplichting.

*Elkeen die zich kandidaat wenst te stellen als toegetreden lid van de vzw vult het inschrijvingsformulier in en bezorgt dit aan de secretaris van de vereniging. Deze legt dit voor aan het dagelijks bestuur. Deze beslist en heeft geen motiveringsverplichting.

*Elk nieuw lid aanvaardt door toetreding, de statuten en het huishoudelijk reglement.

*Elk lid is vrij zijn ontslag aan te bieden. Dit gaat gepaard met een opzegging van twee maanden. De opzeg mag zeker niet ontijdig en ter kwader trouw gebeuren, indien dit vereist is voor de goede werking, kan de Raad van Bestuur aan het betrokken lid vragen het ontslag gedurende een maximum termijn van drie maanden op te schorten.

*De algemene vergadering kan een lid uitsluiten. De procedure hiertoe is voorzien in de wet is van toepassing, zijnde 2/3 der aanwezige leden. Een aanwezigheidquorum is niet opgelegd

 

Artikel 7. Lidgelden.

*De vereniging kan een lidgeld innen van de leden, zowel werkende als toegetreden leden.                                        Het lidgeld bedraagt maximaal 100.00 € per jaar.

 

Artikel 8. Algemene vergadering: bijeenroeping en verloop.

*Minstens één maal per jaar vergadert de algemene vergadering van de vzw. Dit gebeurt in de maand april of mei. De vergadering wordt minstens 15 dagen op voorhand per gewoon schrijven, (e-mail), bijeengeroepen.

*De uitnodiging bevat de agenda, alsook eventuele bijlagen, zodat elk lid de te behandelen punten kan voorbereiden.

*Eveneens bevat de uitnodiging een volmachtformulier. Elk lid kan zich, in geval van belet, laten vertegenwoordigen door een ander lid. Elk lid kan maximaal één volmacht dragen. De vergadering stemt op de wijze voorzien in de wet, in geval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter of bij afwezigheid van hem/zij, die de voorzitter vervangt, beslissend

 

Artikel 9. Algemene vergadering: bevoegdheden en notulen.

*De algemene vergadering is bevoegd voor de wijziging van de statuten, de benoeming en de afzetting van bestuurders, de benoeming en de afzetting van commissarissen en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, de goedkeuring van de begroting en van de rekening, de ontbinding van de vereniging, de uitsluiting van een lid en de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk.

*Eveneens is de algemene vergadering bevoegd voor de aanduiding van de functies van president, vicepresident, secretaris en penningmeester.

*Van elke vergadering worden notulen gemaakt. Deze worden bijgehouden ter zetel van de vereniging.

*Zij zullen door elk lid te allen tijde kunnen worden ingezien, na voorafgaandelijk verzoek aan de secretaris van de vereniging. Indien een lid verhinderd is om de vergadering bij te wonen kan hij/zij zich laten vertegenwoordigen door een ander lid bij schriftelijke volmacht. Elk kan slechts drager zijn van één volmacht.

Wijziging van de statuten is slechts mogelijk wanneer tweederden der leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en twee derden de wijzigingen goedkeuren. Zo niet, zal een tweede vergadering bijeengeroepen worden, die dan beslist, ongeacht het aantal aanwezige leden.
 

Artikel 10. Raad van Bestuur.

*De vereniging wordt bestuurd door de Raad van Bestuur waarin ten minste drie leden, al dan niet lid van de vzw zetelen. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van vijf jaar.

*Na deze termijn kunnen ze herverkozen worden. Zij worden benoemd met gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

*Bij de stemming moet de helft der leden, aanwezige leden een stem uitbrengen, desgevallend bij volmacht. De algemene vergadering kiest onder de bestuursleden eveneens een president, een vicepresident, een secretaris en een penningmeester, dit volgens een roulement, om een continuïteit van bestuur te waarborgen, vastgelegd in het huishoudelijk reglement, De andere mandaten worden door de verkozen leden van de Raad van Bestuur ingevuld.

*Eventueel kan de algemene vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, personen verkiezen in andere functies. De bestuurders kunnen te allen tijde ontslaan worden door de algemene vergadering. Zij kunnen eveneens hun ontslag nemen. Hierbij zullen zij een opzegtermijn van twee maanden respecteren. Tevens zullen zij er op toezien dat een dergelijke zaak niet ontijdig en ter kwader trouw gebeurt.

*Desgevallend, zo dit in het belang is van de vereniging, kan een bestuurder verplicht worden dit ontslag gedurende een termijn van maximaal drie maanden op te schorten.

*De Raad van Bestuur bestaat uit: de president, de vicepresident, de secretaris, de penningmeester, de adjunct-penningmeester, de bestuurders.

 

Artikel 11. Orgaan van dagelijks bestuur en externe vertegenwoordiging.

*De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen. Indien deze opdracht wordt toevertrouwd aan meerdere personen, dan zullen deze in college handelen. Ten aanzien van derden mag de vzw vertegenwoordigd worden door de voorzitter of secretaris.

*Het dagelijks bestuur bestaat uit: de president, de vicepresident, de secretaris, de penningmeester, de commissarissen.

 

Artikel 12. Boekjaar.

*Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.

In afwijking hierop loopt het eerste boekjaar vanaf de datum van de oprichting tot 31/12/…...

 

Artikel 13. Ontbinding.

*De vereniging kan te allen tijde ontbonden worden.

*Bij de ontbinding  zal het netto actief toekomen aan een vereniging die een maatschappelijk doel nastreeft dat zo nauw mogelijk aansluit bij dit van de vereniging Fen Europa B..

*Aldus overeengekomen te Peer op 12 december 2008 in vier originele exemplaren.

*Tevens hebben de oprichters, een eerste Buitengewone Algemene Vergadering gehouden, samen de eerste bestuursleden van de vereniging gekozen en functies toegewezen als volgt:

 

Huidig bestuur:

Maekelberg Frank              Nationaal president

Van den Brande Luc          Nationaal vicepresident

Heyvaert Albert                  Nationaal secretaris

Van Gogh Theo                  Nationaal penningmeester

De Groodt Gontran            Adjunct-penningmeester & Secretaris

 
 

Huishoudelijk reglement

 

Federatie Europese Narren Europa  Afdeling België .

 

 

*01. Het hier volgende vergaderingreglement is allen van toepassing voor de jaarvergadering van de afdeling België.

*02. De jaarvergadering wordt geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger.

*03. Elk stemgerechtigd lid, in het bezit van een stembrief, dient zich in te schrijven op de aanwezigheidslijst. Wanneer de stembevoegdheid gecontroleerd is, is het duidelijk hoeveel deelnemers er stemgerechtigd zijn.       Ook de niet-stemgerechtigde deelnemers dienen zich op de aanwezigheidslijst in te schrijven. Verenigingen beschikken over twee stembrieven, individuele leden beschikken over één stembrief. In beide gevallen dient de contributie betaald te zijn.

*04 Verenigingen of individuele leden, die hun contributie niet betaald hebben krijgen geen stembrief en zijn daarom ook niet stemgerechtigd.

*05. Het aantal stemgerechtigde leden wordt na vaststelling door de leiding van de vergadering bekend gemaakt.

*06. De jaarvergadering is altijd bevoegd om besluiten te nemen zonder rekening te houden met het aantal aanwezige leden.

*07. Geldig zijn alle besluiten, mits zij met de bepalingen van de statuten overeenstemmen. Voor het al dan niet aannemen van de besluiten is de eenvoudige stemmeerderheid van de ingeleverde ‘ja’ & ‘neen’-stemmen voldoende. De stem van de voorzitter geldt als doorslag - gevend bij gelijke stemming.Voor verandering aan de statuten is stemmeerderheid nodig (zie statuten).

*08De jaarvergadering mag voor overleg onderbroken worden door de voorzitter of de plaats - vervangende leiding.

*09. Alle leden hebben het recht aan de vergadering deel te nemen. Wanneer iemand het woord wil hebben, kan dit door handopsteking. Wanneer meerdere personen het woord willen, krijgen zij het woord in volgorde van handopsteking.

*10. Er kan enkel over één aangelegenheid gesproken worden, namelijk het lopende discussiepunt dat op dat ogenblik besproken wordt. De leider van de vergadering kan de spreker het woord ontnemen, als deze na aanmaning niet bij het lopende discussiepunt blijft, daar door zijn uitspraken een vruchtbaar verloop van de vergadering niet meer gewaarborgd is of de vergadering stoort.

*11 Deelnemers aan de vergadering die het verloop storen kunnen door de voorzitter of zijn vervanger tot de orde geroepen worden of door een besluit van de vergadering uitgesloten worden.

*12 Alle voorstellen van de leden aan de jaarvergadering dienen minimaal 21 (eenentwintig) da- gen van tevoren te worden ingediend (datum poststempel). Ook elektronische post (e-mail) wordt aangenomen onder dezelfde voorwaarden. Elk binnengekomen voorstel wordt in volgorde van ontvangst voorgelezen, afgehandeld en er wordt over gestemd.

*13 Een voorstel op beëindiging van het debat van een bepaald thema kan alleen een lid stellen, dat niet aan het debat deelgenomen heeft. Over dit voorstel moet meteen gestemd worden.

*14 De stemming gebeurt door stembriefjes.

*15 Het actieve en passieve verkiesrecht kan alleen gehandhaafd worden mits de stemgerechtigde deelnemer aan de vergadering het 15 ͤ levensjaar bereikt heeft, lid is van FEN Europa afdeling België, en contributie heeft betaald. Dit dient voor de verkiezing gecontroleerd te worden.

*16 Voor de doorvoering van de verkiezingen wordt een kiescommissie gekozen onder de aanwezigen. De kiescommissie bestaat uit een kiesleider en twee kieshelpers. Ze moeten lid zijn van FEN-EU-BE  -  afdeling België De commissie dient alle voorstellen aan te nemen, de verkiezing door te voeren, de stemmen te tellen en de uitslag bekend te maken.

*17 Na de verkiezing neemt de nieuw gekozen voorzitter of ondervoorzitter de verdere leiding van de vergadering over en leidt de resterende verkiezingen van het overige bestuur.

 

*18 De bestuursfuncties, zijnde:

Bestuur:

Maekelberg Frank              Nationaal president                                  

Van den Brande Luc          Nationaal vicepresident

Heyvaert Albert                  Nationaal secretaris                                 

Van Gogh Theo              Nationaal penningmeester

De Groodt Gontran            Adjunct-penningmeester

Lijst met de functies van Regio Voorzitters, secretarissen;commissarissen;

zie webpagina Commissarissen & Bestuur.

Bestuur zijn voor vijf jaar lopend, en zijn herkiesbaar

Kandidaten voor vrijkomende bestuursfuncties, die door het bestuur vacant worden verklaard, dienen per aangetekend schrijven te gebeuren. Het functionerend bestuur zal over de binnengekomen kandidaturen beslissen. Deze beslissingen moeten niet gerechtvaardigd worden, zij worden per brief overgemaakt aan de kandidaten. Bij positieve beslissingen zullen de kandidaten voorgedragen worden aan de eerstvolgende vergadering of aan een buitengewone vergadering.

De kandidaten voor bestuursfuncties mogen niet in een overkoepelende organisatie (bv. federatie) zetelen en moeten minstens drie jaar lid zijn van FEN-EU-BE – afdeling België.

 
*19 Na afhandeling van de agenda sluit de voorzitter of zijn plaatsvervanger (de vergadering -l eider) de vergadering.
 
 
 

Home